NajBazar.eu

Bezplatná inzercia pre každého

Podmienky používania

1. Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti X-MTG s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“), ako aj práva a povinnosti používateľov v súvislosti s prístupom a používaním webovej stránky www.najbazar.eu (ďalej len „stránka“). Používateľ používaním stránky dáva súhlas s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. Používateľ je oprávnený obsah stránky načítavať, zobrazovať na obrazovke počítača, mobilu alebo iného zariadenia alebo vytlačiť kópiu jej obsahu výlučne na osobné, nekomerčné účely. Kopírovať, upravovať alebo šíriť akýkoľvek materiál alebo obsah stránky na iné účely môže používateľ iba s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prístup k stránke, ak sa domnieva, že používateľ porušuje ustanovenia týchto Podmienok. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade porušenia týchto Podmienok vyvodiť voči používateľovi sankcie v zmysle platných právnych predpisov.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne stanoviť, zverejniť, meniť, aktualizovať alebo rušiť informácie, služby, produkty a iné materiály nachádzajúce sa na stránke bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie zverejnené na stránke majú informatívny charakter. S výnimkou týchto Podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránke charakter právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nie je v konkrétnom prípadne výslovne uvedené inak.

5. Používateľ nesmie používať stránku na zasahovanie do práv akejkoľvek inej osoby a k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

6. Používateľ nesmie počas doby strávenej na stránke a ani mimo nej vyvíjať žiadne aktivity ktoré by negatívne ovplyvnili chod stránky alebo by mali negatívny dopad na jej používateľov.

7. Používateľ nesmie inzerovať inzeráty s erotikou ani s erotickými pomôckami.

8. Používateľ musí používať rovnaké meno aké používa v bežnom živote.

9. Používateľ musí o sebe rovnako ako aj o inzeráte poskýtnúť len pravdivé informácie.

10. Účelom stránky je vytvoriť bezplatný inzertný server.

11. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt mezi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.

12. Za obsah inzerátu zodpovedá inzerent (používateľ). Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátu. Inzerent je povinný pri zadávaní inzerátu dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy.

13. V prípade, že používateľ pripojí k inzerátu fotografie udeľuje okamihom ich nahratia na server prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie fotografií a to v súlade s týmito podmienkami.

14. Používanie stránky je bezplatné to je naša zásada, avšak môžeme využívať reklamy pomocou našého interného systému alebo tretích stran, ktoré zobrazujú služby a produkty od rôznych inzerentov. Používaním naších služieb súhlasíte s tým že Vám môžeme zobrazovať reklamy o ktorých si myslíme že budú pre vás relevantné. Údaje, ktoré ste uviedli používame na určenie reklám, ktoré sa vám majú zobrazovať. Akákoľvek vaša interakcia s reklamou je anonymizovana. Inzerenti budú mať k dispozícii len štatistiku o úspešnosti ich reklám, ktorá im pomože lepšie pochopit ako ludia reagovali na ich reklamy.

15. Stránka, ako aj všetky materiály nachádzajúce sa na nej (obrázky, software, zdrojovy kod, text, grafika a iné) sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva, vrátane práv na ochranu obchodného mena a ochranných známok. Prístupom a používaním stránky prevádzkovateľ neudeľuje používateľom licenciu ani iné práva duševného vlastníctva k stránke či jej obsahu.

16. Prevádzkovateľ nezodpovedá používateľovi za straty alebo škody akéhokoľvek druhu spôsobené prístupom k alebo používaním stránky alebo informácií na nej obsiahnutých, vrátane strát spôsobených v dôsledku vírusov, ktoré môžu nakaziť počítačové vybavenie alebo iný majetok používateľa.

17. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Podmienky podľa potreby a vlastného uváženia kedykoľvek meniť. Informáciu o tom poskytne zodpovedajúcim spôsobom, najmä zverejnením aktualizovaného znenia Podmienok na stránke. Zmeny Podmienok sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na stránke.

Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom zverejnenia.

Zverejnené dňa 18.11.2021