NajBazar.eu

Bezplatná inzercia pre každého

Zásady ochrany osobných údajov

1. Tieto Zásady určujú podmienky získavania, využívania a ochrany osobných údajov, ktoré dotknutá osoba dobrovolne, priamo poskytla alebo vytvorila vlastnou aktivitou prostredníctvom webovej stránky www.najbazar.eu (ďalej len „stránka“).

2. Prevádzkovateľom je spoločnosť X-MTG s.r.o. Prevádzkovateľ zabezpečuje dohľad nad správnosťou a zákonnosťou spracúvania osobných údajov prostredníctvom osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov. Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov je možné kontaktovať prostredníctvom kontaktu email.

3. Spracúvanie osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“).

4. Na účely užívania stránky užívateľom, najmä vkladanie inzerátov a sprostredkovanie kontaktu medzi užívateľmi (inzerentom a záujemcom), je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje užívateľov alebo osobné údaje užívateľmi poskytnuté (email, telefón, ipadresa, cookie, meno, priezvisko, adresa).

5. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré NajBazar ponúka.

6. Osobné údaje sú spracúvané len na nevyhnutne potrebnú dobu vzhľadom na účel ich spracúvania. Doba spracúvania osobných údajov závisí od účelu spracúvania a je určená prevádzkovateľom alebo právnymi predpismi. Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby, prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje, pokiaľ nedôjde k odvolaniu tohto súhlasu. Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa, prevádzkovateľ určí primeranú dobu spracúvania.